Terminis i condicions programa ReUtilitza'm

Els presents Terminis i Condicions (d'ara endavant, els “Terminis ” o “T&C”) tenen com a objectiu regular el Programa ReUtiliza'm (d'ara endavant, el “Programa”), dirigit a entitats que vulguin donar béns mobles (d'ara endavant, els “Béns ”) a entitats amb fins socials o benèfics. CaixaBank, S.A. (d'ara endavant, CaixaBank) és l'entitat titular del Programa.

1. Abast i objectius del Programa

El Programa ReUtiliza'm té com a finalitat crear una xarxa d'intermediació al territori espanyol que fomenti l'economia circular i disminueixi la generació de residus, alhora que contribueixi a dotar de mitjans entitats amb fins socials o beneficis. Per assolir aquesta finalitat, CaixaBank posa a disposició una plataforma web (la “Plataforma”) que facilita que les entitats es posin en contacte per oferir i sol·licitar material disponible per a donació, oferint un punt d'intercanvi entre tots els interessats que hi faciliti la gestió i entrega i actuant com a punt de coordinació i comunicació entre els diferents participants del Programa.

2. Destinataris i modalitats de participació al Programa

El Programa està destinat a entitats que vulguin contribuir a causes benèfiques i/o socials a través de la donació i l'ús de béns. En el marc del Programa, les entitats poden participar, de manera independent o conjunta, i en les condicions que es detallen més endavant, com a titular de béns mobles a donar (“Entitat Donant”), o com a entitat interessada a rebre, per part d'una Entitat Donant, els béns mobles esmentats per destinar-los a fins socials i/o benèfics (“Entitat Donatària”). Per participar al Programa, les entitats han d'acudir a la Plataforma i completar la sol·licitud de participació, facilitant les dades sol·licitades i acceptant els presents T&C

3. Compromisos dels Participants del Programa

En sol·licitar la seva participació al Programa, les entitats adquireixen la condició de Participant i accepten els Terminis i Condicions del Programa, així com les Condicions Particulars de cada modalitat de participació que si escau s'incloguin de manera conjunta als presents Terminis i Condicions. En particular, els Participants es comprometen a realitzar les següents activitats en el marc del Programa, en funció de la modalitat en què participin: Com a Entitat Donant: I) Publicarà i mantindrà actualitzada la relació de Béns que té interès a donar a qualsevol entitat que participi al Programa com a Entitat Donatària a través de la Plataforma; II) Revisarà i acceptarà, sota el seu propi criteri, les sol·licituds de donació fetes per les Entitats Donatàries a través de la Plataforma; III) Coordinarà tots els costos, despeses i/o impostos que afectin qualsevol operació relacionada amb els Béns conjuntament amb l'Entitat Donatària. Com a Entitat Donatària: I) Canalitzarà les peticions de donació del material disponible a les Entitats Donants a través de la Plataforma; II) Coordinarà tots els costos, despeses i/o impostos que afectin qualsevol operació relacionada amb els béns conjuntament amb l'entitat donant. III) Utilitzarà els Béns donats en el marc del Programa únicament a fins benèfics i/o socials. A petició de l'entitat donant o de CaixaBank, l'entitat donatària ha d'acreditar la destinació dels béns donats a aquestes finalitats.

4. Béns mobles susceptibles de ser inclosos al Programa

Per formar part del Programa, els Béns objecte de la donació tindran les característiques següents: - Han de ser titularitat i estar en possessió de l'entitat donant; - S'han de trobar lliure de càrregues, gravàmens i/o afeccions de qualsevol tipus, incloent embargaments i/o traves judicials o administratives. L'estat dels Béns i l'adequació a les condicions de participació és responsabilitat exclusiva de l'Entitat Donant.

5. Exclusió de responsabilitat

CaixaBank s'eximeix de qualsevol responsabilitat per les conseqüències, directes o indirectes, relatives als compromisos dels participants. Els Participants al Programa són els únics responsables del compliment de les condicions de participació i de l'estat, emmagatzematge, lliurament i ús dels Béns, així com de la veracitat de la informació facilitada. En participar al Programa, els participants faculten CaixaBank per repercutir qualsevol dany o cost derivat de l'incompliment de qualsevol dels compromisos inclosos en els Terminis i Condicions del Programa. CaixaBank es reserva el dret d'expulsar del Programa qualsevol participant del Programa que no compleixi les condicions esmentades si tingués coneixement d'aquest incompliment.

6. Propietat intelectual e industrial

CaixaBank manifesta que és l'única titular de la Plataforma, els signes distintius, entre ells, de les marques, els noms comercials, els logotips, els noms de domini i qualssevol altres denominacions, dissenys i dibuixos emprats per l'Entitat en el marc del Programa. CaixaBank concedeix als participants del Programa una llicència d'ús no exclusiva, revocable i per al territori espanyol, per utilitzar la Plataforma, les marques, els noms comercials, els logotips i qualsevol de les denominacions, dissenys i dibuixos que CaixaBank consideri convenients en el marc del Programa. En participar al Programa, els participants accepten atorgar a CaixaBank una llicència d'ús no exclusiva, revocable i per al territori espanyol, per utilitzar les marques, noms comercials, logotips i qualsevol de les denominacions, dissenys i dibuixos relatius als participants que la Entitat consideri convenients en el marc del Programa.

7. Difusió del Programa

Els participants es comprometen a difondre, a través dels canals als quals tingui accés, l'existència del Programa i la seva participació en aquest. El contingut mínim de la difusió inclourà els logos o marques del Programa sobre els quals l'Entitat hagi rebut llicència d'ús per part de CaixaBank, així com una referència específica (en forma de hashtag o etiqueta) al Programa si la difusió es realitza en entorns de xarxes socials.

8. Tractament de dades personals

La realització del Programa no suposa l'accés a dades de caràcter personal titularitat de l'altra part, a excepció de les dades de contacte (segons es defineixen al paràgraf següent). Les dades personals dels representants, empleats o altres persones físiques que actuïn en nom o per compte dels participants (és a dir, dades de contacte professional, càrrec exercit a l'empresa i, si escau, poders per actuar en nom i representació - les “Dades de Contacte”), seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació al Programa; així com, si escau, per complir amb les obligacions normatives imposades a qualsevol de les parts, durant la seva vigència. Un cop finalitzada la vigència, les dades seran conservades (tal com indica la normativa), als únics efectes de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades del present Conveni. Les Dades de Contacte seran posades a disposició de la resta de participants del Programa ReUtiliza'm amb la finalitat d'establir contacte entre possibles donants i donataris.

9. Modificació de Terminis i Condicions

CaixaBank, com a titular del Programa, es reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions que siguin oportunes a la Plataforma, podent canviar, suprimir o afegir tant les funcionalitats que es posen a disposició dels Participants. CaixaBank pot igualment actualitzar de manera unilateral aquests Terminis i Condicions. Les modificacions entraran en vigor des del moment de la seva publicació a la Plataforma.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Els Participants es comprometen a fer un ús correcte i adequat de la Plataforma de conformitat amb la Llei, els presents Terminis i Condicions, l'Avís Legal, i la resta de condicions particulars, reglaments i instruccions que, si s'escau, poguessin ser de aplicació. Aquests Terminis i Condicions es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per conèixer de totes les qüestions que poguessin sorgir en relació amb la seva interpretació, aplicació i compliment.